«« بنویس تا اتفاق بیفتد »»

اگر بدانی چه می خواهی می توانی به آن برسی .

کارگاه یک روزه در موسسه اوج اندیشه خلاق وقتی تصمیم به نوشتن بگیرید مسائلی برایتان پیش خواهد آمد که به نظر می رسد آن خواسته ها یا اهداف به دنبال شما می گردند .

 

بنویس تا اتفاق بیفتد ، زندگی را در پیرامون شما به جریان وا می دارد و باعث به حرکت درآمدن چرخ ها می شود .

تو می توانی باعث شوی تا اتفاق بیفتد

 

( تو ) بنویس تا ( تو باعث شوی ) اتفاق بیفتد .

کارگاه  بنویس تا اتفاق بیفتد

به علت محدویت جا لطفاٌ قبلاٌ رزرو فرمائید .

88271372