مهمترین شاخص و نشانه توسعه یافتگی ذهن را می توان قابلیت برنامه ریزی و تنظیم اهداف بلند مدت دانست. به عبارت دیگر هر چه ذهن یک انسان ،توانایی دور اندیشی و نگاه بلند مدت داشته باشد ، توسعه یافته است. ویژگی دیگر انسان دارای ذهن توسعه یافته ، پیش بینی پذیری اوست. هر چه انسان پیش بینی پذیر تر باشد دارای ذهن توسعه یافته تری است . انسانی که اقدامات و رفتار او قابل پیش بینی است. باعث آرامش بیشتری برای خود و جامعه می گردد و جامعه در برخورد با چنین فردی دچار چالش هایی که نتیجه آن صرف انرژی زیاد و ناآرامی است، نمی شود. از ویژگیهای دیگر ذهن توسعه یافته می توان به حساسیت که باعث درک واقعی از محیط ،بصیرت و آگاهی می شود اشاره نمود. جستجوگری ، دقت و خودکنترلی دیگر ویژگیهای ذهن توسعه یافته هستند. باید توجه کرد که ذهن توسعه یافته عاری از غرور بی جا می باشد. حال با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که درباره ذهن و ذهن توسعه یافته ارائه شد ، اقدامات مهم برخی از متفکرین معاصر جهان که منشا اثر بسیار زیادی در زندگی انسان های دیگر بوده اند و با ذهن توسعه یافته خود باعث ارتقاء جامعه جهانی گردیده اند تشریح می شود تا خوانندگان گرامی بتوانند نشانه های توسعه یافتگی ذهن را به خوبی دریابند.

خانم مالکوم گلادول-نویسنده و جامعه شناس مردمی-قاصدی از جهان های دیگر

1-    چرا میزان جرم و جنایت در دهه 90 در شهر نیویورک به شدت افزایش یافت؟

2-    چه عاملی باعث می شود که مردم کوکا کولا یا پبسی را انتخاب کنند؟

3-    چرا قهرمانان ورزشی بزرگ دچار خفگی می شوند؟

این قبیل سوالات برای اکثر ما فقط معماهایی در حد کنجکاوی های پیش پاافتاده هستند کنجکاویهایی که ممکن است وقتی در ترافیک گیر افتاده ایم یا منتظر رسیدن قطار هستیم به ذهنمان خطور کند. اما برای مالکوم گلادول رازهای کوچک ولی پر اهمیتی هستند که سرنخ های درک چگونگی عملکرد جهان را در خود دارند. او در صفحات نشریه نیویورکر و دو کتاب خود بنام" نقطه اوج " و" چشمک"  سعی کرده است از کفش های عروسک خیمه شب بازی گرفته تا سقوط ریاست جمهوری هاردینگ را توضیح دهد.نثر روان و استعداد گلادول در بیان داستانی او را به یکی از جامعه شناسان مردمی پیشتاز آمریکا تبدیل کرده است. جای تعجب نیست که کتاب نقطه اوج در حدود 800000 نسخه در سراسر جهان به فروش رفت و کتاب "چشمک "در لیست پرفروشترین کتاب های قرار گرفته است. گلادول می گوید:من قاصدی از جهان های دیگر هستم . او در واقع می کوشد تا حسی نسبت به خودمان بدست آوریم