مقایسه روش های آموزش خلاقیت مبتنی بر کارکرد های نیمکره راست و هر دو نیمکره مغز

 

همه افراد دارای خلاقیت هستند، اما عدم وجود محیطی مناسب ، وبی توجهی به این توانایی ، مانع ظهور آن می گردد، به همین منظور امروزه خلاقیت جایگاه خاصی در روانشناسی تربیتی به خود اختصاص داده و شناسایی و آموزش کودکان خلاق یکی از مهم ترین برنامه های آموزشی کشورها است . یکی از جدیدترین قلمرو های آموزش خلاقیت ، آموزش مبتنی بر کارکردهای مغز است پژوهشگران در ابتدا بر آموزش خلاقیت براساس کارکرد نیمکره راست تاکید داشتند و معتقد بودند که آموزش تفکر واگرا ، تنها براساس کارکردهای نیمکره راست امکان پذیر است . اما ویلیامز وستاک مایر و ستوال ویلیامز نشان داده اند که هر دو نیمکره نقش مهمی ایفا می کنند ، پژوهش حاضر به مقایسه دو روش آموزش خلاقیت ، روش مبتنی بر کارکردهای نیمکره راست و روش مبتنی بر کارکردهای تمام مغز در میان دانش آموزان دختر سال اول نظری پرداخته است