« هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی »
امام علی علیه السلام:
إنَّکَ إن أحسَنتَ فَنَفسَکَ تُکرِمُ، وإلَیها تُحسِنُ؛ إنَّکَ إن أسَأتَ فَنَفسَکَ تَمتَهِنُ وإیّاها تَغبِنُ؛
به‌یقین اگر نیکى کنى، خودت را گرامى داشته و به خویشتن نیکى کرده‌اى و اگر بدى کنى، خود را فرومایه ساخته و به زیان خویش کار کرده‌اى.