هنگامی که  با یک  پیشنهاد روبرو می شوید ‏،

بر روی  کاغذ  سه بخش با عناوین 

 مثبت ،

منفی و

جالب  ایجاد کنید

 و آنگاه به مدت چندین دقیقه در مورد آن پیشنهاد فکر کنید و نکات خوب آن  را در بخش مثبت  و نکات  بد  آن  را در بخش منفی  بنویسید و هنگامی  که نکاتی به  ذهن  شما  می رسد  که در بخش مثبت یا منفی  قرار نمی گیرد و حاوی  نکات  سودمند و جالبی می باشد  آن را در بخش   جالب  ثبت کنید.آنگاه می  توانید با مرور  این نکات  بار دیگر پیشنهاد  ارائه شده  را بازبینی کنید.

این ابزار تفکر می تواند در تصمیم گیری های گروهی  مورد استفاده واقع  شده و چه بسا  با کمک آن بتوان از انجام  یک تصمیم گیری نسنجیده  و شتابزده  پیشگیری  کرد